• +251115526653
  • info@etsugar.com
  • Phillips Building, Chad St, Addis Ababa, Ethiopia
ዜናዎች
የስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ከፍተኛ አመራሮች በኦሞ ኩራዝ ስኳር ፋብሪካዎች በመገኘት የአረንጓዴ ልማት አሻራቸውን ባኖሩበት ወቅት።

የስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ከፍተኛ አመራሮች በኦሞ ኩራዝ ስኳር ፋብሪካዎች በመገኘት የአረንጓዴ ልማት አሻራቸውን ባኖሩበት ወቅት።

የስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ከፍተኛ አመራሮች በኦሞ ኩራዝ ስኳር ፋብሪካዎች በመገኘት የአረንጓዴ ልማት አሻራቸውን ባኖሩበት ወቅት።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *